اطلاعات اثر

نام : میراث ثروت

مدت زمان : ۱۲ دقیقه

سال تولید : ۱۳۹۷

موضوع : وقایع اقتصادی ایران و اتفاقات مشابه آن در تاریخ صدر اسلام

جمله منتخب: دشمنان اصلی در لشکر خودی اند

adminمیراث ثروت