اطلاعات اثر

نام : آخر خط

مدت زمان : ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

سال تولید : ۱۳۹۴

موضوع : آیا فتنه ۷۸ به اتمام رسید؟/ آیا فتنه ۸۸ به اتمام رسید؟/اینجا آخر خط است

جمله منتخب: اینجا آخر خط است

adminآخر خط