اطلاعات اثر

نام :  غرامت غفلت

مدت زمان : ۱۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه

سال تولید : ۱۳۹۸

موضوع : مقابله بین اسلام و کفر

جمله منتخب: در مقابله بین اسلام و کفر همه ما مسئولیم،خیلی مواظب باشیم

adminغرامت غفلت